Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Produkty a služby

Spoločnosť POZAGAS poskytuje v súlade s Prevádzkovým poriadkom, Technickými podmienkami a s prihliadnutím na technické parametre zásobníka nasledovné služby:

  1. služba uskladňovacej kapacity, poskytovaná vo forme Balíčka služieb (Bundled Unit - BU) je tvorená kombináciou pracovného objemu, maximálneho vtlačného výkonu a maximálneho ťažobného výkonu
  2. jednotlivé služby, najmä jednotlivá služba vo forme voľného pracovného objemu, voľného vtlačného alebo voľného ťažobného výkonu.
  3. služby podpory obchodovania s uskladňovacou kapacitou alebo jej časťou.
  4. doplnková služba zásobníka - služba dopravy plynu do/z prepojeného zásobníka
  5. iné služby v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

 

V zmysle platného Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 Z. z. spoločnosť POZAGAS a.s. uplatňuje dohodnutý prístup k zásobníku. Na služby aplikuje trhové princípy tvorby ceny. Aktuálne ceny za poskytované služby sú zverejňované v sekcii cenník.

POZAGAS a.s. ponúka služby uskladňovacej kapacity ako aj ostatné služby na dlhodobej aj krátkodobej báze.

Služby poskytované našou spoločnosťou plne rešpektujú príslušné právne predpisy venované pravidlám obchodovania s uskladňovacou kapacitou.